بسته نباید باید با دیباگ امضا شده باشد

12 24 همگی